weg in aanbouw
Korenwolf, zandhagedis en kamsalamander... deze en andere diersoorten hebben de afgelopen jaren van zich doen spreken bij (voorgenomen) ingrepen in de ruimtelijke ordening. Projecten werden stilgelegd, aangepast of zelfs geannuleerd. Veel particulieren, bedrijven en instanties hebben moeite met de Europese en nationale soortbeschermingsregels. Beschermde planten en dieren lijken te pas en te onpas op te kunnen duiken.

Een goede voorbereiding had veel misverstanden kunnen voorkomen. CREX ecologisch-juridisch advies wil haar kennis over die soorten en regels beschikbaar stellen. Door die kennis in de planvoorbereiding mee te nemen, kan voorkomen worden dat problemen ontstaan. Economie en ecologie kunnen elkaar versterken.

CREX ecologisch-juridisch advies wordt gevormd door drie ervaren biologen en een milieudeskundige, allen uitermate goed thuis in de natuur en uitstekend in staat veldwerk uit te voeren. Maar bovendien, zij zijn goed op de hoogte van alle actuele en relevante wet- en regelgeving op het grensvlak van de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid. Deskundigheden die hen niet alleen in staat stellen om de aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen, maar daar vervolgens een passend advies aan te verbinden inzake de consequenties voor ruimtelijke plannen en concrete projecten.

Moerassprinkhaan
CREX ecologisch-juridisch advies ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven bij de voorbereiding van projecten. Dat doen wij door kennis in te brengen en advies te geven op het gebied van ecologie en natuurwet- en -regelgeving. CREX ecologisch-juridisch advies kan bijv. gemeenten, projectontwikkelaars, terreinbeheerders, adviesbureau's en waterschappen bijstaan bij de voorbereiding en uitvoering van inrichtings-, bouw- en beheersplannen. CREX geeft u een advies over het al of niet voorkomen van beschermde soorten op uw projectlocatie. Beschikbare of te verwerven soortkennis koppelen wij aan aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

 

Geluid kwartelkoning

crex stichting ecologisch-juridisch ecologisch juridisch advies ruimtelijke ordening ordeningsplannen natuurbescherming natuurbeschermingswetten habitatrichtlijn vogelrichtlijn rode lijst europese nationale soortbeschermingsregels beschermde soorten inrichtingsplannen bouwplannen beheersplannen beschermde soorten projectlocatie flora- en faunawet Flora- & Faunawet ECO-scan ruimtelijke kwaliteit gemeenten projectontwikkelaars natuurorganisaties ecologie biodiversiteit planbeoordeling natuurtoets natuurexpert natuurexpert natuur natuurwetgeving natuurwaarden planten dieren vogels vleermuizen gewijzigde Natuurbeschermingswet habitattoets passende beoordeling verslechteringstoets verstoringstoets